Đường dây Điện thoại Cung cấp Thông tin cho Phụ huynh của FCPS

Cung cấp sự hỗ trợ qua điện thoại cho phụ huynh không nói tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức.

Các đường dây ngôn ngữ của FCPS hiện có tám loại ngôn ngữ khác nhau nhằm hỗ trợ phụ huynh không nói tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức. Một nhân viên hệ thống của nhà trường sẽ trả lời cuộc gọi bằng ngôn ngữ thường dùng của bạn trong vòng 24 giờ, từ Thứ hai đến Thứ sáu. Người gọi sẽ cung cấp cho bạn thông tin theo yêu cầu, sắp xếp cho bạn nói chuyện với nhân viên phù hợp của nhà trường hoặc giúp bạn kết nối với các nguồn thông tin mà bạn đang tìm kiếm.

Để sử dụng đường dây điện thoại cung cấp thông tin cho phụ huynh, hãy gọi:

Tiếng Amharic (አማርኛ): 571-423-4957

Tiếng Ả Rập(arabic icon): 571-423-4952

Tiếng Trung Quốc (Chinese icon): 571-423-4953

Tiếng Farsi (Farsi icon): 571-423-4954

Tiếng Hàn Quốc (Korean icon): 571-423-4951

Tiếng Tây Ban Nha (Spanish icon): 571-423-4950

Tiếng Urdu (Urdu icon): 571-423-4955

Tiếng Việt (vietnamese icon): 571-423-4956

Tiếng Anh: Những người nói tiếng Anh có thể gọibất kỳđường dây nào để được hỗ trợ.

Hãy kiểm tra trang Liên kết Cộng đồng của chúng tôi.