Quyền và Trách nhiệm của Học sinh

Hướng dẫn dành cho các Gia đình: Định hướng trải nghiệm học tập an toàn và bổ ích với con bạn!

Các Hướng dẫn về Quyền và Trách nhiệm của Học sinh bao gồmTài liệu hướng dẫn về Quyền và Trách nhiệm của Học sinh mô tả những mong muốn về hành vi của học sinh ở trường để tất cả học sinh có thể trải nghiệm môi trường học tập hấp dẫn. Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng tài liệu này như một khuôn mẫu để thảo luận những mong muốn đó với con của bạn để con bạn chuẩn bị tốt cho sự thành công trong học tập khi bắt đầu năm học. Bạn cũng sẽ thấy rằng ấn bản này trình bày những thông tin bạn có thể cần đến trong suốt năm học, kể cả số điện thoại liên hệ và các nguồn lực khác.

Vui lòng ký tên vào Tờ Chữ ký của Phụ huynh để xác nhận rằng bạn đã nhận được tài liệu này theo đúng quy định của pháp luật và gửi lại tờ có chữ ký đã ký cho trường của con bạn.