Niên Lịch Tiêu Chuẩn Thường Niên Năm Học 2021-22 Vietnamese

Fairfax County Public Schools Standard Calendar for School Year 2021-22

23 Tháng 8, 2021                                            Trường Khai Giảng

3-6 Tháng 9                                                      Học Sinh Nghỉ Lễ (Nghỉ Lễ Lao Động)

11 Tháng 10 Học Sinh Nghỉ Lễ                    ( Ngày Triển Khai Chuyên Môn - Ngày lễ Dân Bản Địa)  

29 Tháng 10                                                     Quý Một Kết Thúc- Tan Trường Sớm 2 Tiếng  

1 tháng 11                                                        Ngày Học Sinh Nghỉ (Ngày Cộng Tác Giáo Viên)

2 tháng 11                                                        Ngày Học Sinh Nghỉ (Ngày Cộng Tác Giáo Viên) 

11 Tháng 11                                                     Tan Trường Sớm 2-Tiếng (Lễ Cựu Quân Nhân) 

24-26 tháng 11                                                Nghỉ Lễ (Lễ Tạ Ơn) 

20-31 Tháng 12                                               Nghỉ Lễ ( Kỳ Nghỉ Mùa Đông) 

                                                                         Các lớp trở lại học vào ngày 3 Tháng 1, 2022

17 tháng 1                                                        Nghỉ lễ (Sinh Nhật của Martin Luther King Jr) 

20 tháng 1                                                        Quý Hai Kết Thúc - Tan Trường Sớm 2 Tiếng

21 tháng 1                                                        Ngày Học Sinh Nghỉ (Ngày Cộng Tác Giáo Viên)

24 tháng 1                                                        Ngày Học Sinh Nghỉ (Ngày Triển Khai Chuyên Môn)

21 tháng 2                                                        Nghỉ Lễ (Sinh Nhật Washington và Ngày cácTổng Thống) 

3 Tháng 3                                                         Tan Trường  Sớm 2 Tiếng

4 tháng 3                                                           Ngày Học Sinh Nghỉ (Ngày Triển Khai Chuyên Môn)

31 tháng 3                                                        Quý Ba Kết Thúc - Tan Trường Sớm 2 Tiếng

1 tháng 4                                                           Ngày Học Sinh Nghỉ (Ngày Cộng Tác Giáo Viên)

4-8 tháng 4                                                       Ngày Nghỉ Lễ (Kỳ Nghỉ Mùa Xuân) 

30 tháng 5                                                        Nghỉ Lễ (Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong) 

10 tháng 6                                                        Ngày Cuối Năm Học (Tan Trường Sớm) *

Thông tin ấn định ngày cuối năm học sẽ được chia sẻ theo từng trường

Số Ngày Bị Mất                                                                   Ngày Học Bù

 

Cho đến 18 ngày tương đương bị mất (hay 72 giờ)      Không đòi hỏi học bù

Ngày thứ 19 bị mất                                                              không đòi hỏi học bù

Qua ngày thứ 20 bị mất                                                      Ngày 5 tháng 4 sẽ được coi là ngày học bù

Ngày thứ 21 bị mất                                                              Không đòi hỏi học bù

 

Những quy định hướng dẫn để xác định Niên Lịch Tiêu Chuẩn Thường Niên Năm Học được nêu rõ trong Điều Lệ 1344.

Những ngày học bù có thể được sử dụng để đảm bảo 990 giờ giảng huấn. Những ngày bị mất, bị trì hoãn mở cửa, và tan học sớm phải được tính vào cách tính toán của những giờ này.

Điều lệ tiểu bang đòi hỏi các hệ trường công phải học bù năm ngày bị mất học đầu tiên, và sau đó chỉ đòi hỏi cách khoảng một ngày của ngày bị mất học phải được học bù. Hiện nay, FCPS có 12 ngày tương đương đưa vào lịch niên học.

Printable Version