تقویم استاندارد سال تحصیل202122- (Farsi)

Fairfax County Public Schools Standard Calendar for School Year 2021-22 - Farsi

23 آگوست 2021                                        بازگشایی مدارس

3-6 سپتامبر                                               تعطیلات دانش آموز (تعطیلات روز کارگر)

11 اکتبر                                                    تعطیلات دانش آموز (روز توسعه حرفه ای- روز مردمان بومی) 

29 اکتبر                                                  پایان سه ماهه اول - 2 ساعت ترخیص زودتر از وقت  

1 نوامبر                                                   تعطیلات دانش آموز ( روز کاری معلم)

2 نوامبر                                                   تعطیلات دانش آموز ( روز کاری معلم) 

11 نوامبر                                                 2 ساعت ترخیص زودتر از وقت (روز رزمندگان) 

24-26 نوامبر                                            تعطیل (روز شکرگزاری) 

20-31 دسامبر                                            تعطیل (تعطیلات زمستانی) - کلاسها از روز 3 ژانویه 2022 از سر   گرفته خواهند شد

17 ژانویه                                                 تعطیل (میلاد مارتین لوتر کینگ جونیر) 

20 ژانویه                                                 پایان سه ماهه دوم - 2 ساعت ترخیص زود تر وقت

21 ژانویه                                                 تعطیلات دانش آموز ( روز کاری معلم)

24 ژانویه                                                 تعطیلات دانش آموز (روز توسعه حرفه ای )

21 فوریه                                                  تعطیل (میلاد جورج واشینگتن و روز رئیس جمهور) 

3 مارس                                                   2 ساعت ترخیص زودتر از وقت

4 مارس                                                   تعطیلات دانش آموز (روز توسعه حرفه ای )

31 مارس                                                 پایان سه ماهه سوم - 2 ساعت ترخیص زود تر وقت

1 آوریل                                                   تعطیلات دانش آموز ( روز کاری معلم)

4-8 آوریل                                                تعطیل (تعطیلات بهاره) 

30 می                                                    تعطیل (روزیادبود) 

10 ژوئن                                                  آخرین روز مدرسه (ترخیص زودتر از ساعت مقرر)*

* اطلاعات مربوط به تاریخ آخرین روز مدرسه توسط هر مدرسه به طور جداگانه به اشتراک گذاشته خواهد شد.

روزهای از دست رفته                                        روزهای جایگزین

 

تا 18 روز به عنوان روز های از دست رفته
(یا 72 ساعت)                                                روز جبرانی ضرورت ندارد

نوزدهمین روز از دست رفته                                روز جبرانی ضرورت ندارد

بیستمین روز از دست رفته                                   5 آوریل به عنوان روز جبرانی در نظر گرفته می شود

 

بیست و یکمین روز از دست رفته                           روز جبرانی ضرورت ندارد

 

دستورالعملهای مربوط به تقویم استاندارد سال تحصیلی در مقرره 1344 شرح داده شده است.  

برای اطمینان از 990 ساعت آموزش ممکن است از روزهای جایگزین استفاده گردد. روزهای ازدست رفته، تاخیر در شروع مدرسه، و ترخیص زودتر از وقت مقرر باید در محاسبه این ساعات در نظر گرفته شود.

کد استانی الزام می دارد که سیستم مدارس منطقه اولین پنج روز از دست رفته را جایگزین کرده، و بعد از آن روزهای از دست رفته به صورت یک روز در میان جبران شود. هم اکنون، مدارس دولتی فیرفکس کانتی معادل 12 روز در تقویم  در نظر گرفته است.

 

Printable Version