Tổng quan về Chương trình Thành công tại Trường Đại học

Chuẩn bị cho học sinh có được sự thành công tại trường đại học.

Nhiều, nhưng không phải tất cả học sinh của Chương trình Thành công tại Trường đại học là những người đầu tiên trong gia đình mình theo học đại học và không có khả năng tài chính để theo học nếu không có sự hỗ trợ đáng kể.

FCPS hiện có bốn chương trình:

  • Tiến bộ Thông qua Xác định Cá nhân (AVID)
  • Chương trình Nhận diện Sớm (EIP)

  • Chương trình Hợp tác Đại học (CPP)

  • Chuyển tiếp để lấy Bằng Tú tài và Kết nối Chuyển tiếp

Các chương trình chuẩn bị cho học sinh tinh thần học tập nghiêm túc trong các khoá học tại trường đại học, giúp học sinh quy trình nộp đơn vào trường đại học, và cung cấp những kinh nghiệm phong phú để có được khả năng linh hoạt thường cần thiết để thành công trong quá trình học tập.

Cùng với đó, các chương trình này cũng cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm:

  • Hỗ trợ quy trình nộp đơn vào trường đại học.
  • Các chuyến đi thực tế đến các trường đại học.
  • Đặt ra mục tiêu và tìm hiểu nghề nghiệp.
  • Giám sát hiệu quả học tập
  • Phụ đạo.

Tiến bộ Thông qua Xác định Cá nhân (AVID)

Nhiệm vụ của AVID là để đóng khoảng cách thành tựu bởi chuẩn bị tất cả sinh viên sẵn sàng chiến đấu trường cao đẳng và thành công trong một xã hội toàn cầu. Mục tiêu của AVID là để đảm bảo rằng học sinh có khả năng hoàn thành một đường dẫn dự bị Đại học sẽ: thành công trong chương trình đào tạo nghiêm ngặt nhất, tích cực tham gia vào cộng đồng nhà trường, ghi danh vào một trường đại học bốn năm, trở thành lãnh đạo trong một xã hội dân chủ và những người tham gia đào tạo và chịu trách nhiệm.

Thông tin bổ sung về AVID có sẵn tại (đường dẫn tới AVID) hoặc bằng cách liên hệ với điều phối viên AVID của trường bạn.

Chương trình Hợp tác Đại học (CPP)

Chương trình Hợp tác Đại học (CPP) khuyến khích các ứng viên thường mô tả không đúng về giáo dục đại học (thế hệ đầu tiên, người Mỹ gốc Phi, Người Mỹ Anh-Điêng, Người Bản xứ Alaska, Người Tây Ban Nha, người có trình độ Anh ngữ hạn chế, học sinh Khuyết tật hoặc hoàn cảnh khó khăn về kinh tế), những người chứng tỏ khả năng duy trì GPA tối thiểu là 2.5 (bình quân), sẵn sàng theo đuổi khóa học nâng cao và chứng minh được khả năng lãnh đạo trong các hoạt động của nhà trường hoặc cộng đồng.

Chương trình Nhận diện Sớm (EIP)

Chương trình Nhận diện Sớm (EIP)sẽ chấp nhận giới thiệu học sinh lớp bảy những người mà trong tương lai sẽ trở thành sinh viên đại học thế hệ đầu tiên, và những người chứng minh được khả năng của mình để duy trì GPA tối thiểu là 3.2. Các học sinh học tại các Trường Trung học Cơ sở Glasgow, Holmes, Jackson, Lanier, Poe, Sandburg hoặc Whitman có thể được giáo viên, huấn luyện viên hoặc cố vấn giới thiệu. Thông tin bổ sung về EIP có sẵn tại (đường dẫn tới EIP) và trên Trang Chương trình Nhận diện Sớm của Trường Đại học George Mason.

Liên hệ GMU: 703-993-3120

Kết nối Chuyển tiếp và Chuyển tiếp để lấy Bằng Tú tài

Kết nối Chuyển tiếp và Chuyển tiếp để lấy Bằng Tú tài là một sự kết hợp các yếu tố thông thường và đơn giản để hình thành nên một hệ thống hỗ trợ có cấu trúc cho học sinh bắt đầu tại trường trung bọc, tiếp tục thông qua cao đẳng cộng đồng, và tiếp tục chương trình đại học 4 năm và nhận bằng tú tài. Chìa khoá cho sự thành công của chương trình Chuyển tiếp là mô hình lấy học sinh làm trung tâm, hình thành một mối quan hệ liên tục giữa học sinh và các cố vấn, thành viên khoa và bạn bè của mình trong toàn bộ các tổ chức giáo dục để duy trì học sinh trong suốt trải nghiệm đại học của mình.

Chuyển tiếp để lấy Bằng Tú tài và Kết nối Chuyển tiếp Để biết thêm về mô tả chi tiết về chương trình và các bước này, hãy kiểm tra trang web Chuyển tiếp.

Liên hệ Chuyển tiếp: 703-330-3000