Help in Your Language

Language Services Available for Healthcare-related Assistance

FCPS health plans comply with applicable Federal civil laws, including Section 1557 of the Affordable Care Act (Nondiscrimination in Health Programs and Activities). In compliance with the Act, FCPS provides important protections for individuals with disabilities and enhances language assistance for people with limited English proficiency. Each tagline listed below reads, "If you speak [native language], language assistance services, free of charge, are available to  you. Call 571-423-3200." 

AMHARIC (አማርኛ)

አዳምጥ : አማርኛ, ከክፍያ ነፃ የቋንቋ እርዳታ አገልግሎቶች , የሚናገሩ ከሆነ , ለእርስዎ የሚገኙ ናቸው . 571-423-3200 ይደውሉ .

ARABIC (العربية)

تنبيه: إذا كنت تتكلم العربية ، وخدمات المساعدة اللغوية ، مجانا ، تتوفر لك . مكالمة 571-423-3200.

BENGALI (বাংলা)

দৃষ্টি আকর্ষণ: আপনি বাংলা , ভাষা সহায়তা সেবা, নিখরচা কথা বলতে পারেন, আপনার জন্য উপলব্ধ . 571-423-3200 কল .

CHINESE (繁體中文)

注意:如果你说中国话,语言协助服务,免费的,都可以给你。拨打571-423-3200

FRENCH (Français)

ATTENTION : Si vous parlez français , les services d'assistance de langues, gratuitement , sont à votre disposition. Appelez 571-423-3200 .

GERMAN (Deutsch)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen , Sprachassistenzdienste sind kostenlos, zur Verfügung. Rufen Sie 571-423-3200 .

HINDI (हिंदी)
ध्यान दें: आप हिंदी , भाषा सहायता सेवाओं, नि: शुल्क बोलते हैं, तो आप के लिए उपलब्ध हैं । 571-423-3200 बुलाओ।

IBO (Igbo asusu)

Ntị : Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu n'ala Igbo , asụsụ aka ọrụ , n'efu , dị ka gị. Akpọ 571-423-3200 .

KOREAN (한국어)

  주의 : 당신이 한국어, 무료 언어 지원 서비스를 말하는 경우 사용할 수 있습니다. 571-423-3200 를 호출합니다.

KRU (Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀)

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 571-423-3200.

PERSIAN FARSI (فارسی)

توجه: اگر شما فارسی صحبت می کنند ، خدمات کمک زبان رایگان در دسترس شما هستند . پاسخ 571-423-3200 .

RUSSIAN (Русский)

ВНИМАНИЕ : Если вы говорите России , переводческие услуги , бесплатно , доступны для вас . Звоните 571-423-3200 .

SPANISH (Español)
ATENCIÓN : Si usted habla español, servicios de asistencia lingüística, de forma gratuita, están disponibles para usted. Llame a 571-423-3200.

TAGALOG (Tagalog)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 571-423-3200.

URDU (اُردُو)

توجہ: اگر آپ اردو بولتے ہیں تو ، مفت زبان کی مدد کی خدمات آپ کو دستیاب ہیں . 571-423-3200 پر کال کریں .

VIETNAMESE (Tiếng Việt)

Chú ý : Nếu bạn nói tiếng Việt , các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ , miễn phí, có sẵn cho bạn . Gọi 571-423-3200 .

YORUBA (èdè Yorùbá)

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 571-423-3200.

HR Connection

Question for Human Resources? Submit it through the HR Connection portal or call 571-423-3000 or 1-800-831-4331.