Distance Learning Packets

FCPS is providing Learning Packets as one part of the distance learning plan.

Dear Families,

Welcome to the Distance Learning Packets. Read the previous letters below to learn more about the packets.

Additional resources that may support your family include:

Distance Learning Packet Letters

አማርኛ (Amharic)

ውድ የFCPS የቤተሰቦች:FCPS

በዚህ በተለየ ወቅት ተማሪዎች ትምህርታቸውን መማር እንዲቀጥሉ ለማድረግ ቁርጠኛ አቋም አለው። የመማሪያ ጥቅሎቹ/እሽጎቹ የርቀት ትምህርት ዕቅድ አንድ አካል ናቸው። ሆኖም ቴክኖሎጂው ለተማሪዎቻችን እና ለቤተሰቦቻችን በሙሉ ፈታኝ መሆኑን እንገነዘባለን። ሳምንታዊ ጥቅሎቹ/እሽጎቹ ሁሉም ተማሪዎች እና ቤተሰቦች ለክፍል ደረጃው እና ይዘቱ ተመጣጣኝ የሆነ ትምህርትን በቀጣይነት ተደርሽ ለማድረግ ያስችላሉ። እባክዎን የሚከተሉትን ታሳቢ በማድረግ መረጃዎች ይጠቀሙባቸው፡-

 • ጥቅሎቹ/እሽጎቹ የጥናት እና የአዳዲስ ትምህርት ቅልቅል ናቸው።
 • ጥቅሎቹ/እሽጎቹ ውስጥ ያሉት ተግባራት መምህራን በርቀት ትምህርት በኩል ለተማሪዎች የሚሰጡትን ትምህርት ይደግፋሉ።
 • ጥቅሎቹ/እሽጎቹ ከአርብ ኤፕሪል 10 እስከ ጁን 5 ድረስ በ FCPS 24/7 ትምህርት ጥቁር ሰሌዳ/Learning Blackboard ላይ ይለጠፋሉ። የመላኪያ ጊዜ ሰሌዳው የተለየ ቢሆንም ነገር ግን በሚቻልበት ጊዜ በእያንዳንዱ የትምህርት ሳምንት መጀመሪያ ላይ ቤተሰቦችን ለመድረስ የታሰበ ነው፡፡
 • የመልስ መመሪያዎች በ FCPS 24/7 የመማሪያ ጥቁር ሰሌዳ ላይ ቤተሰቦች ከልጆቻቸው ጋር ጥቅሎችን/እሽጎችን እንዲጠቀሙ ድጋፍ ለማድረግ ተለጥፈዋል። የመልስ መስጫ መመሪያዎች አልተላኩም።
 • የተመዘገቡ ወላጆች ለልጃቸው ጥቅሎች/እሽጎች እንዳይላክላቸው ማድረግ ይችላሉ። ይህን ለማድረግ እባክዎ በዚህ ይጠቀሙ። https://bit.ly/3dYqJbA
 • ጥቅሎች/እሽጎች የሚሰበሰቡ እና ደረጃ የሚሰጥባቸው አይሆኑም፡፡
 • መምህራን ለተማሪዎች የሚሰጡ ትምህርቶች አካል አድርገው በጥቅሎች/እሽጎች ውስጥ የሚገኙ ተግባሮችን ለመጠቀም ይችላሉ።

በጥቅሉ ውስጥ ስላለው ተግባራት ጥያቄዎች ካለዎት እባክዎን የልጅዎን መምህር ያነጋግሩ ፡፡

العربية (Arabic)

أعزائنا أسر طلاب مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية FCPS،

ﺗﺑﻘﻰ ﻣدارس ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻓﯾرﻓﺎﻛس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔFCPS  ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠطﻼب ﻓﻲ ھذا اﻟوﻗت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ. ﺗﻌد اﻟﺣزم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺟزءً ﻣن ﺧطﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻋن ﺑﻌد ﻧظراً ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﯾﻣﺛل ﺗﺣدﯾﺎً ﻟﻠطﻼب واﻟﻌواﺋل ﻋﺑر ﻣﻧطﻘﺗﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ. اﻟﺣزم اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ ھﻲ إﺣدى اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﻧﺿﻣن ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺣﺻول ﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻼب واﻟﻌواﺋل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠ ﯾم ﺛﺎﺑت ﻟﻣﺳﺗوى وﻣﺣﺗوى اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ . ﯾرﺟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺣزم ﻟﺗﻌﻠﯾم ھذه ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 •  اﻟﺣزم ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻌﻠم ﻣواد ﺟدﯾدة.
 • دﻋم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺣزم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻟﻠطﻼب ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻠم ﻋن ﺑﻌد.
 • ﯾﺗم ﻧﺷر اﻟﺣزم ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ FCPS 24-7 Learning Blackboard  ﻛل ﯾوم ﺟﻣﻌﺔ، إﺑﺗداءً ﻣن 10  أﺑرﯾل/ﻧﯾﺳﺎن وﻟﻐﺎﯾﺔ 5 وﻧﯾو/ﺣزﯾران. ﺳوف ﺗﺧﺗﻠف ﻣواﻋﯾد إرﺳﺎل اﻟﺣزم ﺑﺎﻟﺑرﯾد، وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﮭدف ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻌواﺋل ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ ﻛل أﺳﺑوع ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﻛﻠﻣﺎ أﻣﻛن ذﻟك.
 • ﺗم ﻧﺷر أدﻟﺔ اﻻﺟوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ FCPS 24-7 Learning Blackboard  ﻣﻊ ﺣزم ﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﻌواﺋل ﻓﻲ ﺳﺗﺧدام اﻟﺣزم ﻣﻊ أطﻔﺎﻟﮭم. ﻻ ﯾ ﺗم إرﺳﺎل أدﻟﺔ اﻹﺟوﺑﺔ.
 • ﯾﻣﻛن ﻟوﻟﻲ اﻷﻣراﻟﻣﺳﺟل أن ﯾﺧﺗﺎر ﻋدم إﺳﺗﻼم اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑرﯾد ﻟﺣزﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑطﻔﻠﮫ. ﻟﻺﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، ﯾرﺟﻰ زﯾﺎرة اﻟراﺑط https://bit.ly/3dYqJbA
 • ﻟن ﯾﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﺣزم وﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺑدرﺟﺎت.
 •  ﻗد ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﻌﻠﻣون اﺳﺗﺧدام اﻟواﺟﺑﺎت ﺿﻣن اﻟﺣزم ﻛﺟزء ﻣن ﺗدرﯾﺳﮭم ﻟﻠطﻼب.

إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﻛم أﺳﺋﻠﺔ ﺣول اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺣزﻣﺔ، ﻋﻧدھﺎ ﯾرﺟﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣدرس طﻔﻠك .

لاستخدام خطوط الهاتف الخاصة بمعلومات أولياء الأمور يرجى الاتصال بـ 571-423-4952

中文 (Chinese)

亲爱的费郡公立学校学生家庭,

在此非常时期,费郡公立学校致力于学生能够继续学习。考虑到本学区的一些学生及其家庭使用因特网面临技术挑战,学习资料袋是远程学习计划的一部分。每个星期的学习资料袋是我们确保所有学生和家庭都能够按照年级水平和教学内容进行学习的方法之一。请好好利用学习资料袋,并记住 :

 • 资料袋是复习旧内容和学习新知识的综合。
 • 资料袋中的各项活动支持教师通过远程教学向学生们教授的内容。
 • 从 4 月 10 日到 6 月 5 日,学习资料袋内容也在每个星期五刊登在费郡公立学校 24-7 学习黑板报上。学生家庭收到学习资料袋的时间可能有所不同,但是在可能的情况下,我们将努力让每个学生家庭在每个教学周开始的时候收到。
 • 为了支持学生家庭和孩子一起使用学习资料袋,问题的答案将和不同年级的学习资料袋一起刊登在费郡公立学校 24/7 学习黑板报上。我们不把问题答案邮寄给学生家庭。
 • 为学生注册的学生家长可以选择不需要邮寄来的学习资料袋。如果您不需要邮寄的学习资料袋,请上网 https://bit.ly/3dYqJbA
 • 学生不需要上交学习资料袋,老师也不会给学生评分。
 • 教师可以选择把学习资料袋中的部分作业作为教学的内容。

如果您对资料袋中的某些活动存在问题,请和您孩子的教师联系。

请拨打以下电话,使用家长信息热线 571-423-4953

English

FCPS remains committed to continued learning for students in this extraordinary time. Learning Packets are one part of the Distance Learning Plan in recognition that technology access is a challenge for students and families across our division. Weekly packets are one way we ensure that all students and families have consistent access to learning for their grade level and content. Please take advantage of the Learning Packets with the following in mind:

 • Packets are a blend of review and new learning.
 • The activities in the packet support the learning that teachers are providing for students through distance learning.
 • Packets are posted to FCPS 24-7 Learning Blackboard every Friday, April 10 - June 5. Mail schedules will vary but are aimed to reach families by the start of each instructional week, whenever possible.
 • Answer Guides are posted to FCPS 24-7 Learning Blackboard with grade-level packets to support families in using packets with their children. Answer Guides are not mailed.
 • The enrolling parent may opt-out of receiving a mailed version of their child’s packet. To opt-out, please visit https://bit.ly/3dYqJbA
 • Packets will not be collected and graded.
 • Teachers may choose to use tasks within the packets as part of their instruction with students.

If you have questions about the activities in the packet, please reach out to your child’s teacher.

فارسی (Farsi)

ﻧواده ھﺎی ﻣﺣﺗرم FCPS ، 

FCPS ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺗﻌﻠﯾم و آ ﻣوزش داﻧش آﻣوزان در اﯾن ﺷراﯾط ﻓوق اﻟﻌﺎده اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد. ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑﺧﺷﯽ از طرح آﻣوزش راه دور اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭼﺎﻟش ﺑزرﮔﯽ را ﺑرای داﻧش آﻣوزان و  ﺧﺎﻧواده ھﺎ در ﺳراﺳر ﻣﻧطﻘﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد. ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ھﻔﺗﮕﯽ ﯾﮑﯽ از راھﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ دھد ھﻣﮫ داﻧش آﻣوزان و  ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘطﻊ ﮐﻼﺳﯽ، ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟب و  ﻣواد آﻣوزﺷﯽ دﺳﺗرﺳﯽ دارﻧد. ﻟطﻔﺎً از اﯾن ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑﮭره ﺑﺑرﯾد و ﻧ ﮑﺎت زﯾر را ﺑﺧﺎطر ﺑﺳﭘﺎرﯾد:

 • بستھ ھای آموزشی ترکیبی از مرور مطالب گذشتھ و مطالب درسی جدید می باشد.
 • تمرینات و فعالیتھای موجود در این بستھ ھا براساس آموزش ھایی کھ معلمان از طریق برنامھ آموزش راه دور ارائھ می دھند تھیھ شده است.
 • پست می شود. برنامھ پست FCPS 24/7 Learning Blackboard این بستھ ھا از 10 آوریل تا 5 ژوئن ھر جمعھ بر روی معمولی متفاوت است اما بھ گونھ ای تنظیم شده است کھ با شروع ھفتھ آموزش، این بستھ ھا بھ دست خانواده ھا برسد.
 • پست خواھد شد تا برای FCPS 24/7 Learning Blackboard راھنمای پاسخ بھ سوالات ھمراه با بستھ ھای آموزشی بر روی خانواده ھا جھت کمک بھ فرزندانشان، قابل دسترس باشد. راھنمای پاسخ بھ سوالات از طریق پست معمولی ارسال نمی شود.
 • ولی (پدر یا مادر) کھ کودک را ثبت نام کرده است می تواند کودک را از دریافت بستھ ھای آموزشی از طریق پست معمولی منع کند. برای منع آن لطفا لًینک زیر را ملاحظھ کنید https://bit.ly/3dYqJbA
 • بستھ ھای آموزشی مجددا جًمع آوری و نمره داده نمی شوند .
 • معلمان ممکن است تکالیف جداگانھ ای بعنوان بخشی از آموزش برای دانش آموزان در نظر بگیرند.

اگر درباره تمرینات این بستھ ھا سوالی دارید، لطفا بًا معلم فرزند خود تماس بگیرید.

برای استفاده از خطوط تلفن اطلاع‌رسانی والدین، لطفاً با این شماره تماس بگیرید 571-423-4954

한국어 (Korean)

친애하는 FCPS 가족 여러분께,

FCPS는 이 보기 드문 특별한 시간에 학생들에게 지속적인 학습을 제공하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 테크놀러지 사용이 우리 학교 기관의 학생들과 가족들에게 어려움을 준다는 점을 인식하여 원격 교육 계획의 일부로 학습 패킷 (Learning Packets)을 제작하였습니다. 주간 학습 패킷은 모든 학생과 가족들이 해당 학년 수준의 학과목 내용을 지속적으로 학습할 수 있도록 하는 한 가지 방법입니다. 다음 사항을 염두에 두고 학습 패킷을 잘 활용하기 바랍니다:

 • 패킷은 예전에 배운 내용을 복습하고 새로운 내용을 학습하도록 조합하였음.
 • 패킷에 포함된 활동들은 원격 교육을 통해 교사가 제공하는 학습을 지원함.
 • 패킷은 4월 10일부터 6월 5일까지 매주 금요일에 FCPS 24/7 학습 블랙보드 (FCPS 24-7 Learning Blackboard)에 게시됨. 우편 발송 일정은 조금씩 다 다르겠지만 가능할 때마다 매주 수업 시작일까지 가족에게 발송되도록 목표하고 있음.
 • 가족들이 자녀들과 함께 패킷을 사용하도록 지원하기 위해 해설집도 학년별 패킷과 함께 FCPS 24-7 학습 블랙보드에 게시됨. 해설집은 우편으로 발송되지 않음.
 • 자녀를 등록한 ‘등록 학부모’는 우편으로 발송되는 자녀의 패킷을 받지 않도록 하는 선택을 할 수 있음.  우편으로 패킷을 받지 않는 선택을 하려면 다음 링크, https://bit.ly/3dYqJbA를 방문하기 바람.
 • 패킷은 제출할 필요가 없으며 점수가 부여되지 않을 것임.
 • 교사들은 학생들과의 수업의 일환으로 패킷 내에 포함된 활동/과업을 수행하도록 선택할 수 있음.

패킷에 포함된 활동들에 관한 질문은 자녀의 교사에게 문의하기 바랍니다.

학부모를 위한 전화 서비스 번호 571-423-4951

español (Spanish)

Estimadas familias de FCPS:

FCPS sigue fiel a su compromiso de continuar impartiendo enseñanza a los alumnos durante estos tiempos difíciles. Los paquetes de aprendizaje forman parte del Plan de enseñanza a distancia ya que reconocemos que el acceso a la tecnología representa un reto para los alumnos y sus familias a lo largo de nuestra división escolar. Los paquetes semanales son una forma en que nosotros podemos asegurar de que todos los alumnos y sus familias tengan igual acceso al aprendizaje para el nivel de grado y contenido. Por favor, aprovechen la oportunidad que ofrecen estos Paquetes de aprendizaje tomando en cuenta lo siguiente:

 • Los paquetes son una combinación de material de repaso y de material nuevo de aprendizaje.
 • Las actividades en los paquetes refuerzan el aprendizaje que los profesores les están impartiendo a los alumnos mediante el aprendizaje a distancia.
 • Los paquetes se publicarán en FCPS 24/7 Learning Blackboard todos los viernes, desde el 10 de abril hasta el 5 de junio. El horario del servicio de correo varía, pero la intención es que estos paquetes lleguen a las familias antes del inicio de cada semana de instrucción, siempre que sea posible.
 • Las guías con las respuestas serán publicadas en FCPS 24/7 Learning Blackboard además de los paquetes de cada nivel de grado como apoyo para que las familias usen el material de los paquetes con sus hijos. Las guías con las respuestas no se envían por correo.
 • Los padres que tienen a un hijo matriculado en las escuelas pueden optar por no recibir el paquete de su hijo por correo. Para elegir esta opción, sírvanse visitar la página web https://bit.ly/3dYqJbA
 • No se recogerán los paquetes ni se calificarán.
 • Los profesores pueden decidir usar actividades dentro de los paquetes como parte de la enseñanza que se les imparte a los alumnos.

Si tienen alguna pregunta sobre las actividades que están en el paquete, sírvanse comunicarse con el profesor de su hijo.

Para utilizar las líneas de teléfono informativas para padres, llame al 571-423-4950

اردو (Urdu)

FCPS ﮐﮯ ﻋزﯾز اﮨل ﺧﺎﻧہ:

س ﻏﯾرﻣﻌﻣوﻟﯽ وﻗت ﻣﯾں، FCPS  طﻠﺑﺎء ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯾم ﺟﺎری رﮐﮭﻧﮯ ﭘر ﮐﺎرﺑﻧد ﮨﮯ۔ اس ﺑﺎت ﮐو، ذﮨن ﻣﯾں رﮐﮭﺗﮯ ﮨوﺋﮯ ﮐہ ﮨﻣﺎرے ڈوﯾژن ﺑﮭر ﻣﯾں، طﻠﺑﺎء اور ﮔﮭراﻧوں ﮐﮯ ﻟﯾﺋﮯ، ﮢﯾﮑﻧﺎﻟوﺟﯽ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ اﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﻋﻣل ﮨﮯ، ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﭘﯾﮑﮢس ﻣراﺳﻼﺗﯽ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﭘﻼن ﮐﺎ اﯾﮏ ﺣﺻہ ﮨﯾں۔ﮨﻔﺗہ وار ﭘﯾﮑﮢس اس ﺑﺎت ﮐو، ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﻧﺎﻧﮯ ﮐﺎ اﯾﮏ طرﯾﻘہ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻣﺎم طﻠﺑﺎء اور ﮔﮭراﻧوں ﮐﮯ ﭘﺎس، اﭘﻧﮯ ﮔرﯾڈ ﻟﯾول ﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖ، ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻣواد ﮏ، ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻل ﮨﮯ۔ ﺑراه ﻣﮩرﺑﺎﻧﯽ درج ذﯾل اﻣور ذﮨن ﻣﯾں رﮐﮭﺗﮯ ﮨوﺋﮯ، ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﭘﯾﮑﮢس ﺳﮯ ﻓﺎﺋده اﮢﮭﺎﺋﯾں:

 • ن ﭘﯾﮑﮢس ﻣﯾں ﺟﺎﺋزه اور ﻧﺋﮯ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ وﺳﺎﺋل ﺷﺎﻣل ﮨﯾں۔
 • اس ﭘﯾﮑٹ ﻣﯾں ﺷﺎﻣل ﺳرﮔرﻣﯾﺎں، ان ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﮨداﯾﺎت ﻣﯾں ﻣدد ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں، ﺟو اﺳﺎﺗذه طﻠﺑﺎء ﮐﮯ ﻟﯾﺋﮯ، ﻣراﺳﻼﺗﯽ ﺗﻌﻠﯾم ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ، راﮨم ﮐر رﮨﮯ ﮨﯾں۔
 • 10 اﭘرﯾل ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐر 5  ﺟون ﺗﮏ، ﯾہ ﭘﯾﮑﮢس ﮨر ﺟﻣﻌہ ﮐو، FCPS 24-7 Learning Blackboard  ﭘر، ڈاﻟﮯ ﺟﺎﺋﯾں ﮔﮯ۔ ڈاک ﮐﺎ ﺷﯾڈول ﻣﺧﺗﻠف ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ، ﻣﮕر ﮐوﺷش ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﭘﯾﮑﮢس، ﺟب ﺑﮭﯽ ﻣﻣﮑن ﮨو ﮔﮭراﻧوں ﺗﮏ ﮨر ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﮨﻔﺗﮯ ﮐﮯ روع ﻣﯾں ﭘﮩﻧﭻ ﺟﺎﺋﯾں۔
 • ﭘﻧﮯ ﺑﭼوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ، ا ن ﭘﯾﮑﮢس ﭘر ﮐﺎم ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﺣواﻟﮯ ﺳﮯ، ﮔﮭراﻧوں ﮐﮯ ﻟﯾﺋﮯ، FCPS 24/7 Learning Blackboard  ﭘر رﯾڈ ﻟﯾول ﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖ، ﺟواﺑﯽ ﮨداﺋت ﻧﺎﻣہ ڈاﻟﮯ ﮔﺋﮯ ﮨﯾں۔ ﺟواﺑﯽ ﮨداﺋت ﻧﺎﻣہ ارﺻﺎل ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺋﮯ ﮔﺋﮯ۔
 • اﺧل طﻠﺑﺎء ﮐﮯ واﻟدﯾن اﭘﻧﮯ ﺑﭼوں ﮐﮯ ﭘﯾﮑﮢس، ﺑذرﯾﻌہ ڈاک ﻣوﺻول ﮐرﻧﮯ ﺳﮯ، ﺑﮯ دﺧﻠﯽ ﮐﺎ اظﮩﺎر ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﺑﮯ دﺧل ﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﺋﮯ، ﺑراه ﻣﮩرﺑﺎﻧﯽhttps://bit.ly/3dYqJbA  ﭘر، ﺗﺷرﯾف ﻟﮯ ﺟﺎﺋﯾں
 • ﭘﯾﮑﮢس ﺟﻣﻊ ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺋﮯ ﺟﺎﺋﯾں ﮔﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ ان ﭘر ﮐوﺋﯽ ﮔرﯾڈﻧﮓ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
 • ﺎﺗذه، طﻠﺑﺎء ﮐو ﮨداﯾﺎت دﯾﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﺋﮯ، اس ﭘﯾﮑٹ ﻣﯾں ﺷﺎﻣل ﺳرﮔرﻣﯾوں ﮐﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں.

اﮔر آپ اس ﭘﯾﮑٹ ﻣﯾں، ﺷﺎﻣل ﺳرﮔرﻣﯾوں ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﮐوﺋﯽ ﺳوال ﭘوﭼﮭﻧﺎ ﭼﺎﮨﺗﮯ ﮨﯾں ﺗو ﺑراه ﻣﮩرﺑﺎﻧﯽ اﭘﻧﮯ ﺑﭼﮯ ﮐﮯ ﮢﯾﭼر ﺳﮯ راﺑطہ ﮐرﯾں۔

والدین کی معلومات کی فون لائنیں استعمال کرنے کے لیے براہِ کرم کال کریں 571-423-4955

 

Tiếng Việt (Vietnamese)

Gia đình FCPS quý mến,

FCPS luôn cam kết thực hiện duy trì học tập cho học sinh trong thời gian khác thường này. Gói Học Tập sẽ là một phần của Kế hoạch Học tập Từ Xa, với nhận thức rằng việc truy cập qua kỹ thuật mạng sẽ là một thử thách cho học sinh và gia đình trong toàn hệ thống nhà trường. Tập bài in gửi qua thư bưu điện về nhà hàng tuần là một cách bảo đảm cho mọi học sinh và gia đình có được một phương tiện nhất quán cho nội dung bài vở theo cấp lớp của con em. Xin hãy tận dụng các tài liệu này với các lưu ý sau:

 • Gói học tập là kết hợp của bài ôn và bài học mới.
 • Những hoạt động trong tập bài hỗ trợ cho việc giảng dạy của giáo viên trong việc học từ xa.
 • Gói Học Tập được đăng trên FPSP 24/7 Learning Blackboard mỗi thứ Sáu, từ ngày 10/4 tới ngày 05/6. Tập bài gửi qua bưu điện được liệu sẽ đến tay học sinh và gia đình vào ngày đầu của tuần học tập.
 • Bản Hướng dẫn Câu trả lời sẽ được đăng trên FCPS 24/7 Learning Blackboard để giúp gia đình cùng sử dụng tập bài với con em. Bản Hướng dẫn Câu trả lời sẽ không được gửi về nhà.
 • Phụ huynh học sinh có thể chọn không cần nhận tập gói học tập gửi về nhà. Để chọn không cần tập bài in, xin chỉ định tại:  https://bit.ly/3dYqJbA
 • Gói Học Tập sẽ không cần được nộp lại hay được chấm điểm
 • Giáo viên có thể sẽ dùng một số hoạt động trong tập bài làm một phần của bài giảng đến học sinh.

Xin gia đình liên lạc với Thầy Cô giáo nếu quý vị có thắc mắc về những hoạt động trong Gói HọcTập.

Để sử dụng đường dây điện thoại cung cấp thông tin cho phụ huynh, hãy gọi 571-423-4956

 

Archived Special Education Distance Learning Packets Translations

Special Education Summer Distance Learning Packets Translations

Fairfax County Schools are providing packets that will be sent home during the summer as part of the Distance Learning Plan. Below you will find the parent introduction letters to the special education packets. The letters have been translated into eight languages.